HOME

www.lebichson.org

HOME

 

..

 

A DAY LIKE EVERY OTHER

By Jñānābhibhu Le Bich Son

Translated by Tam Lac

 

 Sunset, a cup of tea accompanies my thoughts

Noon, the lines of a book carries my feelings

Night, lying down I listen to gentle wind

Why should I seek temporary fame and fortune?

Like this, day by day I nurture the seed of Buddhahood

Casually and  freely, I simply refuge under Zen ...

 

 

..

 

Contact us         English          Home

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Established: 10 September 2003