HOME

www.lebichson.org

HOME

 

..

 

THE FOURTEEN TEACHINGS OF THE BUDDHA

Translated into English by TÂM LẠC JESSICA A. TRAN

 

      1 - The greatest enemy in life is the self

      2 - The greatest ignorance in life is deceit

      3 - The greatest failure in life is vanity

      4 - The greatest tragedy in life is jealousy

      5 - The greatest error in life is to lose oneself

      6 - The greatest crime in life is disloyalty to parents

      7 - The greatest pity in life is self-belittlement

      8 - The greatest pride in life is recovering from failures

      9 - The greatest bankruptcy in life is hopelessness

      10 - The greatest wealth in life is health and wisdom

      11- The greatest debt in life is affection and love

      12 - The greatest gift in life is acceptance and forgiveness

      13 - The greatest weakness in life is lack of awareness

      14 - The greatest consolation in life is charity

 

..

 

Contact us         English          Home

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Gia Đình Phật Tử       Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh        Pháp Âm     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

Hit Counter

 

www.lebichson.org

Established: 10 September 2003