HOME

www.lebichson.org

HOME

 

..

 

ĐỊA TẠNG SÁM

ĐẠT NĂNG TRƯỞNG LÃO

(Phiên âm Hán Việt: LÊ BÍCH SƠN)

 

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã vĩnh ly Tam – Ác – Đạo.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã tốc đoạn Tham – Sân – Si.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã thường văn Phật – Pháp – Tăng.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã cần tu Giới – Định – Tuệ.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã hằng tuỳ chư Phật học.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã bất thối Bồ – Đề tâm.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã quyết định sanh An dưỡng.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã ma đảnh thọ Thánh ký.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã phân thân biến trần sát.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương,

nguyện ngã quảng độ chư chúng sanh.

 

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT SÁM NGUYỆN

Nguyên tác: TRƯỞNG LÃO ĐẠT NĂNG

Việt dịch: GIÁC HẠNH - LÊ BÍCH SƠN

 

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

xin cho con xa lìa ba nẽo ác (*)

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

cho con mau dứt bỏ Tham – Sân – Si

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

xin đời đời được thấy nghe Tam – Bảo

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

con xin siêng tu Giới – Định – Tuệ

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

xin kiếp kiếp theo học Pháp chư Phật

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

xin giữ mãi Bồ - Đề - Tâm không chuyển

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

con nguyện sanh về nước An dưỡng

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

nguyện đỉnh đầu nhận Phật điểm ký

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

cho con phân thân khắp các cõi nước

Kính lạy Bồ tát Địa Tạng Vương,

nguyện đem Chánh Pháp giáo hoá khắp quần sanh.

 

Chú thích:

* Ba nẽo ác, ba đường dữ (Tam ác đạo, Tam đồ): Địa ngục (nơi chúng sanh thọ khổ truyền miên), ngạ quỷ (nơi chúng sanh thường xuyên đói khát) và súc sanh (nơi chúng sanh thường ăn thịt lẫn nhau).

 

 KSITIGARBHA BODHISATTVA CONFESSIONAL HYMN

Composed in Chinese by DA-NENG THERA

Translated from Chinese into English by LE – BICH - SON

 

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow to retrieve from the three evil gati [1] eternally.

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow to break the desire, the anger and the malevolence.

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow to see and hear the Three Precious Ones [2], evermore.

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow to endeavour practice Śīla – Samādhi – Prajñā [3].

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow always to follow all Buddhas to learn the Dharma.

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow for never be regressive my Bodhicitta [4].

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow to return to the land of Ultimate Bliss.

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow to receive the Buddha predestination from the Buddha.

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow to separate and transform my body into whole the world.

Homage to Lord Ksitigarbha – the Greatest Vow Bodhisattva,

I vow to bring universal salvation for all living beings.

 

Notes:

[1] The three evil gati: the hells, hungry ghosts and animals.

[2] The Three Precious Ones (Triratna, Ratnatraya): Buddha, Dharma and Sangha.

[3] Śīla: precept, morality, discipline; Samādhi: meditation, composing the mind, intent contemplation; Prajñā: wisdom. Discipline wards off bodily evil, Meditation calms mental disturbance, Wisdom gets rid of delusion and proves truth.

[4] Bodhicitta: the mind for or of Bodhi, the awakened, enlightened mind, the mind that perceives the real behind the seeming, etc.

 

..

 

Contact us         English          Home

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Established: 10 September 2003