TRANG CHỦ

TRANG CHỦ

ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - Many do not know that we are here in this world to live in harmony. Those who do know this do not fight against each other. (The Dhammapada, chapter 1, verse 6)

..

 

 

HÀNH HƯƠNG  / PILGRIMAGE

THEO DẤU CHÂN PHẬT 2006

WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE BUDDHA 2006

 

Bộ ảnh Bồ Đề Đạo Tràng tháng 12 năm 2007

 

Lumbini - Lâm Tỳ Ni - nơi Phật Đản sanh

 

Buddhagaya - Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật Thành Đạo

 

Sarnath - Lộc Uyển - lần đầu Phật truyền bá Chánh Pháp

 

Kushinagar - Câu Thi Na - nơi Phật thị hiện Niết Bàn

 

Rajgir - Vương Xá Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ nhất thời Phật tại thế

 

Sravasti - Xá Vệ Thành - Trung tâm Hoằng Pháp thứ hai thời Phật tại thế

 

Thành phố Delhi & Agra

 

Buổi phát quà "Vòng Tay Nhân Ái"

 

"Tìm Dấu Chân Xưa" - ký sự hành hương của Lê Bích Sơn

 

Lumbinī 藍毘尼

Buddhagayā 佛陀伽耶

 

 

Sārnāth 鹿苑

Kuśinagara 拘尸那

 

 

Rājagṛha 王舍城

Śrāvastī 舍衞

 

 

Delhi & Agra

Vòng Tay Nhân Ái

 

MỘT VÀI GHI CHÚ:

* Sau khi Phật diệt độ, vua Asoka cho xây 84000 tháp lớn nhỏ khắp xứ Ấn Độ phụng thờ Đức Phật. Theo cuốn “A Dictionary of Chinese Buddhist Terms” của hai học giả William Edward Soothill và Lewis Hodous, trong số này có 8 tháp lớn phụng thờ xá-lợi (śarīra) Đức Thế Tôn gọi là “Bát Đại Linh Tháp” (八大靈塔 / The eight great sacred stūpas). Tám “Đại Linh Tháp” được dựng tại các địa danh: (1) Lumbinī, (2) Buddhagayā, (3) Sārnāth (Śāraṅganātha), (4) Jetavana (5) Kanyākubja (Kanauj), (6) Rājagṛha, (7) Vaiśāli, (8) Kuśinagara.

 

** Thời Phật còn tại thế Cộng Hoà Ấn Độ ngày nay chia thành mười sáu vương quốc. Theo Kinh Nhân Vương (仁王經) tên mười sáu vương quốc ấy là: Vaiśālī, Kośala, Śrāvastī, Magadha, Bārāṇasi, Kapilavastu, Kuśinagara, Kauśāmbī, Pañcāla, Pāṭaliputra, Mathurā, Uṣa (Uśīra), Puṇyavardhana, Devāvatāra, Kāśī, và Campā. Trong các sách sớ giải Phật giáo Trung Hoa gọi chung mười sáu vương quốc cổ Ấn Độ này là “Thập Lục Đại Quốc” (十六大國 / The sixteen ancient kingdoms of India).

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003

Hit Counter

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)