TRANG CHỦ

www.lebichson.org

TRANG CHỦ

  ĐẠO PHẬT CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ - NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM THÂN YÊU, NƠI ĐÃ CHO TA NIỀM HẠNH PHÚC LẪN KHỔ ĐAU - THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ CHA, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHO CON TRÁI TIM VÀ HÌNH HÀI ĐỂ CON ĐI VÀO CUỘC SỐNG!

..

 

NHẬP PHÁP GIỚI LƯỢC GIẢI

(Phần 1)

 

TỪ HOA

 

Lời Mở Đầu

            Kinh Hoa Nghiêm là tên gọi tắt của bộ ‘Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh’ do Ngài Long Thọ Bồ tát viết ra vào thế kỷ thứ 2, tức khoảng 600 năm sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập diệt. Hoa Nghiêm (Avatamsaka) có nghĩa là đóa hoa tuyệt đẹp, thanh khiết. Phần Hán tự đã được dịch ra từ thế kỷ thứ 5, dưới ba hệ thống Bát Nhã (40 quyển), Giác Hiền (60 quyển) và Nan Đà (80 quyển).

            Nhập-Pháp-Giới (Gandavyuha) là phẩm thứ 39 trong số 40 phẩm, cũng là phẩm dài nhất, tiêu biểu cho giáo lý căn bản của kinh Hoa Nghiêm nói riêng và Phật giáo Đại thừa nói chung, diễn tả con đường cầu đạo của ngài Thiện Tài Đồng Tử qua 52 vị Thiện Tri Thức dưới nhiều hình tướng, khởi đầu là ngài Văn Thù Sư Lợi, chư Thiên, Dạ thần, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Đức Phật Di Lặc..., và cuối cùng là Ngài Phổ Hiền.

            Ngài Thiện Tài đã đi từ chỗ sơ phát tâm đến diệu tâm viên mãn. Cầu đạo tức cầu tâm, đi hỏi đạo tức đi qua những chuyễn biến của tâm. Ngài cầu đạo tức chúng ta cầu đạo, ngài đi trong pháp giới tức chúng ta đã và đang đi trong pháp giới. Cuối cùng lại, trong những ngõ ngách vô tận của tâm, chỗ bắt đầu đi cũng là chỗ vừa mới đến, muôn đời, muôn kiếp lặng lẽ, an nhiên có mặt, như Hoa Nghiêm, cánh hoa diệu hạnh đã nở bên cạnh đời, trải bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chưa từng héo úa, mà con người đôi khi đã vội vã đi ngang qua, không quay nhìn lại.

            Ví như một tác phẩm nghệ thuật hội họa, mỗi người trong chúng ta cũng đã có những mức độ thưởng ngoạn khác nhau. Phẩm Nhập - Pháp - Giới chắc chắn đã vượt quá tầm vóc của một sự thẩm định giá trị bắt nguồn từ tri kiến giới hạn; trong đó mỗi đường nét, mỗi sắc thái hóa đạo đã nở ra những đóa hoa tuyệt mỹ trong tàng thức sâu thẳm của con người. Những bông hoa đó cũng không đồng nhất, bởi vì trong mỗi mãnh đất tâm tuyệt diệu, có thể đơm hoa, kết trái theo từng hạt giống và nhân duyên sai biệt.

            Cách thức lược giải của tôi cũng chỉ nằm trong một kiến giải rất giới hạn. Tất cả những ý kiến của quí vị thiện tri thức xin trân trọng gìn giữ và tri ân.

Từ Hoa

 

Rừng Thệ Đa trong vườn họ Cấp
Năm trăm người hội nhập diệu quang.
Thanh văn, quyến thuộc hàng hàng
Cúi đầu phủ phục đạo tràng từ bi.

Đất chấn động mười phương Bồ Tát
Hạnh Phổ Hiền rực sáng bửu đài,
Thanh văn ngã, pháp phân hai, 
Nên không thấu được Như Lai hạnh từ.

Định thần quang vào trong tam muội,
Tướng bạch hào mở lối hoằng dương.
Trang nghiêm vi diệu mười phương,
Hào quang chiếu rạng đức ân một trời.

Đãnh lễ Phật, Văn Thù Sư Lợi, 
Cùng chư tăng phát khởi từ tâm
Nhân gian hóa độ về
Nam,
Mở mười hạnh nguyện, phát tâm tu hành.
Hạnh thứ nhất, thiện căn tụ tích
Hạnh thứ nhì, cung kính Như Lai
Thứ ba, học Phật đêm ngày
Thứ tư, lục độ, cửu đài liên hoa.

Hạnh thứ năm, tựu thành tam muội
Cõi Trời, người, tạm gởi báo thân.
Mười phương nghiêm tịnh, trong ngần
Hóa hoằng đạo pháp, huyền âm vang trời.

Hạnh thứ chín, đi vào tam giới,
Bồ Tát nguyền tự lợi, lợi tha.
Sanh thân vào chốn ta bà
Trên đồng chư Phật, dưới là phàm nhân.

Hạnh thứ mười, hoàn thành thập lực
Vô lượng thân cũng tức một thân.
Hằng sa hay một vi trần,
Sánh cùng núi Thái, non Tần viên thông.

Lòng cầu đạo, Thiện Tài Đồng Tử,
Thanh tịnh tâm, thất bửu là tên.
Vào đời cũng tại thiện duyên
Hằng cầu vô thượng đạo huyền Như Như.

Trong rừng hạnh, khấu đầu lễ bái,
Ngài Văn Thù chỉ dạy pháp môn.
Thiện Tri Thức, đó là nguồn
Học Bồ Tát đạo, lòng luôn khẩn cầu.

Đi về Nam, đến miền Thắng Lạc
Núi Diệu Phong, Bồ Tát Đức Vân
Thiện Tài chiêm ngưỡng ân cần, 
Một lòng từ tạ đi dần về Nam.

Lòng khát ngưỡng, bảy ngày mong đợi, 
Ngọn Diệu Phong, mây nổi phù du.
Định tâm, thấy vị chân tu,
Từ trên đỉnh núi, nhàn du kinh hành.

Nầy nam tử, mười phương chư Phật,
Tưởng nhớ luôn, như nhất chẳng rời.
Trí quang chiếu diệu, rạng ngời
Trì tâm niệm Phật, cũng thời pháp môn.
Đắc tam muội, nhãn căn thông suốt
Thấy mười phương cõi nước hiện ra.
c niệm, nhất thiết Phật Đà,
Nhất tâm niệm Phật, chính là diệu tâm.

Qua biển nam, Hải Vân tên gọi
Như mây trời, dệt bởi thiện căn
Hải Vân, biển ấy khôn ngăn
Chứa dung vạn pháp vào trong tâm nầy.

Như biển rộng muôn ngàn hải lý
Biển tâm ta, khó nghĩ, khó suy
Nở ra nghìn cánh lưu ly
Pháp môn Phổ Nhãn, ma ni kết thành.

Hơn ngàn năm quán sâu đại hải
Nhập thần quang vô ngại quang minh.
Vô biên phẩm hạnh tựu hình
Đà-la-ni tạng, hóa thành bửu quang.

Thân đãnh lễ, tâm hằng tán thán
Đi về nam, Hải Ngạn tìm phương
Tìm người Thiện Trụ đưa đường
Học Bồ Tát hạnh, cúng dường Như Lai.

Vô trụ ấy gọi là thiện trụ,
Giữa hư không hiện bửu diệm vân.
Đứng, đi, ẩn, hiện, ngồi, nằm
Xuyên qua tường vách, hiện thân đủ đầy.

Hoặc đưa tay chạm vào nhật, nguyệt
Khắp mười phương bất khả thuyết bàn.
Trời Phạm Cung, giữa đạo tràng
Thân cao nghìn dặm, hai hàng Sắc, Không.

Nhớ tất cả, thọ trì tất cả
Pháp huyền vi chư Phật thuyết ra.
Chúng sinh trong cõi ta bà
Sanh thân giáo hóa, hiện đà-la-ni.

Nhiễu quanh vòng, Thiện Tài từ tạ, 
Về nam tìm Đạt Lý Tỹ Trà.
Diệu âm vang động Di Già,
Pháp môn luân tự, trên tòa hoằng khai.

Dưới đài báu, khấu đầu lễ bái
Giữa chợ thành Tự Tại chuyển luân. 
Cầu xin chỉ dạy pháp môn,
Sinh trong các cõi, vững tâm Bồ Đề.

Giữ được ý Như Như kiên cố,
Làm thế nào hằng nhớ đại bi.
Quang minh phát hiện diệu vi,
Thần thông vô ngại, thọ trì pháp luân.

Diệu nghĩa tạng, thậm thâm vấn đáp
Nơi muôn loài thuyết pháp độ sanh.
Tịnh đạo, diệu lực viên thành
Trí huệ khai mở, quang minh đại từ.

Ngài Di Già hỏi cùng Đồng Tử:
‘Bồ Đề Tâm hằng giữ chẳng sai?’.
Dưới chân quỳ lạy Thiện Tài,
Chiên đàn, hương phấn phủ ngoài thiên y.

Từ trên mặt phóng muôn tia sáng
Khắp Đại Thiên tán thán thiện tâm.
Trên tòa khai thị pháp âm,
Trang nghiêm luân tự thậm thâm mật   truyền.

Luân tự phẩm, diệu năng phân biệt
Từng ngữ ngôn khắp hết Đại thiên.
Đà-la-ni tạng diệu huyền,
Mật thâm pháp cú, sở duyên ba đời.

Mười hai năm tìm ngài Giải Thoát,
Thành Trụ Lâm, Bồ Tát nhập thần.
Dựa vào quá khứ thiện căn,
Văn Thù niệm lực, oai thần Thế Tôn.

Thấy được cả Như Lai, Bồ Tát,
Cùng được nghe đại nguyện, thuyết ngôn.
Thiên Cung Đâu Suất, Phật đường
Nhập tam muội hải, mười phương đạo tràng.

Thiện Tài thấy hằng sa chư Phật,
Lại dạy rằng: Xuất nhập vô biên,
Tùy tâm, khởi ý thấy liền
Di Đà Cực Lạc, hoặc miền diệu hương.

Nầy nam tử, Như Lai như mộng,
Cùng tâm ta, huyễn vọng đó thôi. 
Ba mươi hai vẻ tuyệt vời,
Gồm trong chữ hóa, vậy thời do tâm.

Như hóa hiện, tịnh tu Phật pháp,
Như âm vang, giải thoát chúng sinh.
Như mây, điều phục, viên thành,
Chân Tâm biến hiện, quang minh độ đời.

Vì lẽ đó, phải dùng thiện pháp,
Cùng trí minh, khai sáng tự tâm.
Nhẫn nhục, tinh tấn thấm nhuần, 
Chiếu soi, khai phát, chưa từng phóng tâm.

Đi về Nam, nước tên Ma Lợi,
Có Tỳ kheo, tên gọi Hải Tràng
Thiện Tài ứa lệ tán dương,
Diêm phù cõi ấy, tìm đường tiến tu.

Thiện Tài thấy tỳ kheo tĩnh tọa, 
Thân và tâm bất động, im hơi.
Dưới chân, từ chỗ ngài ngồi,
Hằng muôn đại chúng đồng thời hiện ra.

Tự nghiêm sức bằng muôn chuỗi ngọc, 
Cùng hương hoa, y phục nghiêm thân.
Như mưa cứu giúp cùng bần,
Dẹp trừ khổ não, đức ân sáng ngời.

Sát-Đế-Lợi hiện muôn ngàn ức,
Bà-la-môn cũng bậc huệ thông.
Từ hai gối hiện lạ lùng,
Lại dùng ái ngữ nhiếp tâm muôn loài.

Nơi eo lưng hiện ra vô số
Hàng tiên nhân áo cỏ, hài cây.
Tay cầm bình bát oai nghi,
Du hành thế giới, thiên y rợp trời.

Từ hư không, diệu âm ca ngợi
Đấng Thế Tôn cùng giới tịnh căn.
Hoặc là nói pháp thế gian,
Khuyến tu phạm hạnh, luận bàn nghiệp duyên.

Hai bên hông cũng thời xuất hiện
Bất tư nghì thần biến chư long.
Trang nghiêm mây báu vạn tầng,
Cúng dường thế giới mười phương đạo tràng.

Ngay giữa ngực, từ trong chữ Vạn,
Lại hiện ra muôn ức ma vương.
Thiên cung phong tỏa ma quân,
Dứt tâm kiêu mạn, phá sân, dẹp phiền.

Từ trên lưng hiện ra Độc giác,
Cùng Thanh Văn nói pháp vô thường.
Tùy người nói diệu pháp môn,
Mở bày diệu hạnh khắp cùng căn cơ.

Từ hai vai hiện ra vô số,
Dạ Xoa cùng La Sát chư vương.
Hộ trì chuyển chánh pháp luân,
Xa rời sinh tử, trụ thân Bồ Đề.

Từ nơi bụng cũng thời xuất hiện,
Khẩn-na-la, Càn-thát-bà vương.
Ca ngâm, tán thán thiện căn,
Pháp môn vi diệu, phát tâm đại từ.

Từ trên mặt hiện muôn ngàn ức
Chuyển-luân-vương nghiêm sức bửu quang.
Nghìn muôn thể nữ đài trang,
Khác gì mây nổi, trăng vàng đáy khe.

Như ảnh hiện, lòng xa dâm loạn,
Đại từ bi chẳng đoạn nơi tâm.
Ái hòa, ngôn ngữ thật chân,
Nhân duyên sanh khởi, có ngần ấy thôi.

Từ hai mắt, nhật luân chiếu suốt,
Hàng thú cầm, cõi nước A tỳ.
Muôn nghìn tia sáng lưu ly,
Tối tăm, cùng khổ, mê si phá trừ.

Từ trong tướng bạch hào thần biến,
Hằng muôn nghìn Đế Thích hiện ra.
Ma ni, trân bửu chói lòa,
Giác mê, trì chí trên tòa Thiên cung.

Khiến Thiên chúng niệm tu chánh pháp,
Cảnh thế gian nhàn chán tử sinh.
Hàng ma, dứt bỏ thế tình,
Bảo trì chánh tạng, trí minh vẹn tuyền.

Từ trên trán tỳ kheo xuất hiện
Hằng trăm ngàn, muôn ức Phạm thiên.
Hiện ra thân tướng đoan nghiêm,
Tán dương chư Phật, thuyết minh đạo mầu.
Lại cũng thấy trên đầu, Bồ Tát
Hiện hằng muôn Phật sát vi trần.
Trang nghiêm tướng hão nơi thân 
Vô biên công hạnh, phóng quang độ đời.

Từ trên đảnh Như Lai hiện tướng 
Thân chói vàng vô lượng quang minh.
Mười phương phát diệu âm thanh,
Như mưa, lớp lớp chúng sanh thấm nhuần.

Quang minh võng, lưới châu thị hiện 
Cảnh vô biên, sắc tướng vô biên.
Hằng sa diệu dụng trang nghiêm,
Hằng sa Phật sát uyên nguyên tỏ bày.

Sau nhiều ngày từ tam muội xuất,
Ngài Thiện Tài rất mực ngợi khen
Thưa rằng : Lợi ích vô biên,
Khiến cho sanh chúng không quên Bồ Đề.

Đi về nam, tìm ngài Hưu Xã
Ưu-bà-Di ngự chốn viên lâm.
Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm.
Phát ra đại nguyện đi trong cảnh đời.

Nầy nam tử, dùng phương tiện hạnh
Đến khi nào nghiêm tịnh thế gian.
Chúng sinh dứt hết não phiền,
Xa rời kiến chấp đảo điên ái hà.

Đi về Nam, đến Na-la-Tố
Tìm tiên nhân Tỳ-Mục-Cù-Sa.
Hương trầm thủy, thanh liên hoa
Hiện ra y báo, một tòa trang nghiêm.

‘Bồ Tát Vô Thắng Tràng Giải Thoát,
Là hạnh môn ta đạt đã lâu’.
Nói xong tay hữu xoa đầu,
Thiện Tài Đồng Tử vào sâu định thiền.

Liền được thấy mười phương thế giới
Liền được nghe mỗi mỗi diệu âm.
Thấy rằng vì chúng sinh tâm,
Nên chư Phật hiện sắc thân giả bày.

Thấy chư Phật đủ đầy hạnh nguyện
Khi nguyện sinh, thập lực phát sinh.
Trí huệ vô ngại quang minh,
Tùy nghi sanh chúng, thuyết trình pháp môn.

A-Ty-La phương Nam tìm đến,
Bà-la-Môn Thắng Nhiệt là tên.
Núi đao trong lửa dựng nên, 
Thấy người khổ hạnh từ trên gieo mình.

Lại dạy cùng Thiện Tài Đồng Tử :
Nếu như người đã giữ nhất tâm,
Khẩn cầu đạo hạnh chẳng lầm,
Giữa lòng đao, lửa xã thân khó gì.

Thiện Tài bỗng khởi nghi tự hỏi : 
Được thân người cũng bởi thiện duyên.
Xa rời mọi sự đảo điên,
Đủ căn, nghe pháp, gặp người hiền dễ đâu.

Vừa suy nghĩ, hư không hiện tướng
Nghìn Phạm Thiên đồng xướng diệu âm :
Chớ nghi hoặc, chớ mê lầm,
Kim cang tam muội quang minh đã thành.

Lửa trí huệ đốt thiêu tà kiến,
Độ người tu, không luyến, không tham.
Dứt trừ kiến chấp mê lầm,
Sợ già, sợ chết, thâm tâm não phiền.

Nầy nam tử, Phạm Thiên cũng vậy,
Nếu cho mình tự tại tối cao,
Tâm kiêu mạn, ý tự hào
Sa vào thân chấp, khác nào vô minh.

Lại thấy cả thiên ma, thiên tử
Hóa-lạc-thiên cùng với Dạ xoa,
Rằng : lửa tam muội chói lòa
Khiến cho cung điện hóa trò bể dâu!.

Lòng vui mừng, Thiện Tài đãnh lễ
Bà-la-môn nói kệ đáp rằng :
Lấy Thiện Tri Thức trì tâm,
Xa rời loạn động, tọa thân Bồ Đề.

Trong chánh niệm, gieo mình vào lửa
Thân vừa khi rơi xuống nửa chừng
Chứng liền thiện trụ thần thông
Bồ Tát tịch tịnh trong vòng lửa, đao.

Liền đãnh lễ, tạ từ cất bước
Thân tâm lìa chấp trước có, không.
Nhận ra chư Phật tâm đồng,
Chúng sanh vô ngã, Chân Tâm vô cùng.

Nhìn thanh sắc như vang, như bóng
Hội đạo tràng cũng có, cũng không.
Phá trừ vọng tưởng viễn vông 
Tâm vô phân biệt, giữ lòng chẳng sai.

Đi về Nam, đến thành Sư Tử
Từ-Hạnh là đồng nữ, con vua
Ngự trong điện báu Tỳ Lô
Năm trăm thể nữ dưới tòa thánh cung.

Tỳ Lô tạng, lưu ly làm đất
Lưới báu châu, cung thất làm màn
Vách rào, tường đúc kim cang
Ma ni tối thượng thế gian chẳng đồng.

Nầy nam tử, pháp môn Bát Nhã
Là Ba-La-Mật-Phổ-Trang-Nghiêm
Tư duy, quán sát, nhớ liền
Trăm ngàn vô số hiện tiền đà-la-ni.

Đi về Nam đến miền tam nhãn
Tìm gặp người Thiện Kiến tỳ kheo
Rừng thiền nhẹ bước kinh hành
Phong tư cốt cách, tóc xanh, môi hồng.

Thanh tịnh trí, mười phương Phật hiện
Nhất niệm tâm, thấu hết chúng sanh.
Mười hạnh trí lực viên thành
Chúng sanh có tận, pháp lành không vơi.

Đi về Nam, Danh Văn đồng tử
Trên bãi sông sanh tử, não phiền 
Nhập được công xảo ngũ minh, 
Nhìn trong số cát, biết tên muôn loài.

Về phương Nam tìm thành Hải Trụ
Ưu-bà-di Cụ Túc là tên
Bạch y, oai đức trng nghiêm
Mười ngàn thiên nữ vây quanh chỗ ngồi.

Bồ Tát vô tận công đức tạng
Là hạnh môn trong bát nhỏ nầy.
Hiện ra vật dụng đủ đầy,
Khắp nơi, khắp cõi, không ngày nào vơi.

Về phương Nam, tìm người cư sĩ
Thành Đại Hưng, Minh Trí là tên.
Nhờ vào thập lực quang minh,
Thấy ngồi giữa chợ như trên bửu đài.
Trong một niệm nhất tâm bố thí,
Từ hư không, như ý hiện ra
Ngàn muôn vật dụng độ tha
Xuất sanh phước đức, thuyết ra Bồ Đề.

Đi về Nam tìm ngài Bửu Kế 
Thấy từ trong đài báu mười tầng
Chứa dung các thức uống ăn,
Bửu y, báu vật, mỹ nhân có thừa.

Tầng thứ năm có chư Bồ Tát
Thành tựu quang muội hạnh nghiêm thân
Trang nghiêm trí huệ thậm thâm
Liễu minh thông đạt pháp môn tổng trì.

Tâm tịch lặng không chia hai pháp
Đối đãi nhau, thông suốt nhất nguyên. 
Bát Nhã hiển thị như nhiên,
Nhập thế gian hải, độ miền trần mê.

Trong trần kiếp, nước tên Viên Mãn
Phật hiệu là Phổ Nhãn Như Lai.
Thân tâm đãnh lễ Phật đường,
Dâng hương, tấu nhạc, cúng dường Thế Tôn.

Lập hạnh nguyện xa lìa cùng khổ,
Được đại bi, bát nhã, thánh tài.
Nguyện xin thường thấy Như Lai, 
Thường nghe chánh pháp tỏ bày Chân Như.

Đầu đãnh lễ, tâm hằng ghi nhớ
Lạy tạ từ, trí mở, huệ thông.
Phương
Nam tìm đến Phổ Môn,
Hỏi người Phổ Nhãn, vạn hương trụ thần.

Hương trầm tỏa, thiện căn an định
Giải thoát hương, bá bệnh điều nhu.
Do tâm đắm nhiễm, vọng cầu
Nên thân trói buộc, ngục tù thế gian.

Người tham dục, quán thân bất tịnh,
Người hận sân, dạy định từ tâm.
Người si, tướng giả chớ lầm,
Người phiền não dạy năm phần chớ quên.

Nầy nam tử, phương Nam tìm đến
Thành Đa La Tràng kết ngàn cây
Cầu vua Yễm Túc giải bày,
Học Bồ Tát hạnh không ngoài nhân gian.

Vào cung thất thấy ngàn khí giới
Hành tội nhân, cắt lưỡi, chặt tay.
Thiện Tài sinh khởi lòng nghi
Chư thiên liền hiện giải bày pháp môn.

Do hóa hiện, tịnh tu như-huyễn
Lập ngục môn, nguyền độ nhân sinh.
Khiến dân kinh sợ ngục hình
Xa lìa tội ác, tựu thành diệu môn.

Lạy từ tạ, Thiện Tài cất bước
Tìm Đại Quang, vua nước Diệu Quang.
Đại từ, đại hạnh đạo tràng
Cỏ cây, cầm thú hàng hàng thuận quy.
Trước cổng thành uy nghi lầu gác,
Chạm lưu ly, phượng tạc, long chầu.
Bạch ngân, thất bảo muôn màu,
Lưới ngọc giăng khắp, bửu châu sáng lòa.

Vua thường ngự trong tòa pháp tạng,
Trước bệ vàng, ức vạn tư sanh.
Trân châu, bích ngọc sẵn dành, 
Mang ra bố thí, chúng sanh vui mừng.

Khuyến thiện pháp, dùng phương tiện hạnh
Dạy chúng sanh thanh tịnh, an vui.
Mở kho bố thí trong ngoài,
Dạy lìa điều ác, lòng thôi oán thù.

Ngài Thiện Tài đến thành An Trụ,
Tìm gặp ngài Bất Động Ưu-bà-di.
Mẹ Bát Nhã, cha Đại Bi,
Hạnh từ tỏa sáng, lưu ly một trời.

Thiện Tài nhập năm trăm tam muội,
Thấy thân bà phát khởi diệu hương.
Dung nhan quang rạng lạ thường,
Diệu tâm thanh tịnh, chưa từng bợn nhơ.

Nầy nam tử, kiếp tên Ly Cấu
Phụ Vương là Điển Thọ sinh ra 
Một thân công chúa là ta
Đêm khuya vang động âm ba nhạc trời.

Công chúa ngự trên lầu nhìn thấy
Đấng Thế Tôn, Tu Tý là danh.
Như Lai phóng đại quang minh,
Chư thiên, Bồ Tát chầu quanh chỗ ngồi.

Lòng khát ngưỡng, công nương đãnh lễ 
Đấng đại từ thuyết kệ dạy rằng :
Phát nguyện bất-khả-hoại tâm,
Diệt trừ phiền não, sưu tầm hạnh môn.

Không mỏi nhọc, hằng cầu Vô Thượng
Tai hằng nghe vô lượng pháp luân.
Nhẫn trong một chữ chưa từng, 
Sinh tâm thế trí, biện phân hai đường.

Như thương gia vào trong hải đảo
Nhặt Như-Lai-ngọc-báu mang về.
Như người bủa lưới sông mê,
Đôi bờ sinh tử, Bồ Đề triển khai.

Như nhật, nguyệt sáng soi thế giới,
Hoa diệu tâm nở cõi ta bà,
Đại phong, đại địa thuận hòa
Dùng tứ-nhiếp-pháp trên tòa chuyển luân.

Về phương Nam, núi tên Thiện Đức
Ngài Biến Hành là bậc thiện căn.
Từ trên đỉnh núi định thần
Kinh hành chậm rãi, uy phong sáng ngời.

Đây Bát Nhã, diệu môn Bồ Tát
Được vô y, vô tác thần thông
Hiện thân đồng chúng sanh thân,
Tùy cơ hóa độ khắp trong muôn loài.
Về phương nam, nước tên Quảng Đại 
Tìm gặp người Trưởng giả buôn hương.
Gom hương điều phục, tỏ tường
Sinh ra thiện pháp, hoằng dương thế trần.

Về phương Nam, vào thành Lâu Các
Người lái thuyền tên gọi Ba-thi-La
Trăm ngàn thương chủ gần xa,
Trên bờ bỉ ngạn, thuyết ra đại từ.

Đại bi tràng, tịnh tu diệu đức
Trong biển tâm, châu ngọc hằng sa.
Chèo thuyền qua lại, lại qua
Đưa người ra khỏi ái hà, về thôi.

Về phương Nam, tìm Vô Thượng Thắng
Khả-Lạc thành, thuyết giảng độ tha. 
Đi qua quốc độ Thâu Na
Nhật Quang đại thọ trổ hoa Bồ Đề.

Tâm bát nhã, hiện muôn thân tướng,
Thân Thiên Vương, bửu trướng, bửu đăng.
Nhất tâm đãnh lễ, cúng dường
Khoảng trong một niệm, mười phương hiện tiền.

Vô phân biệt nên không chấp tướng,
Nghe ngữ ngôn, không tưởng ngữ ngôn
Thọ trì tất cả pháp luân,
Giữ tâm như-huyễn, hiện thân Bồ Đề.

Về phương Nam, nước tên Hiểm Nạn
Bà-Tu-Mật-Đa thành Bửu Trang Nghiêm.
Mắt xanh biếc, da chân kim
Hiện thân mỹ nữ, đoan nghiêm khác người.

Thân trang sức bằng muôn chuỗi ngọc, 
Phát diệu âm, đội mão bửu châu.
Ly-tham-dục-tế sở cầu,
Như-huyễn-tam-muội sáng làu trí minh.

Thọ thân nữ như phương tiện hạnh,
Dạy cho người xa lánh sắc phàm.
Lìa thị dục, đoạn tâm tham,
Nhập nhất-thiết-trí, chẳng lầm giả, chân.

Đi về Nam, đến thành Thiện Độ 
Cư sĩ tên Tỳ-sắc-chi-La
Chiên đàn tòa tháp mở ra
Chứng liền tam muội, sát na định thần.

Biết khắp cả mười phương chư Phật
Chưa bao giờ cùng tận độ sanh
Chỉ dùng phương tiện thiện lành
Chưa từng nhập diệt, tử sinh cận kề.

Trong sanh tử, lập lời thiện-thệ
Khéo đưa người thoát bể trầm luân
Phật-chủng-vô-tận, vô ngần
Chưa từng dời gót, an thân Niết Bàn.

Trong tam muội, thấy hằng chư Phật
Gieo căn lành, liễu đạt thần thông. 
Lập hạnh nguyện, dụng diệu công,
Xuất gia, tu tập, đi trong cõi người.

Liền nói kệ : phương Nam tìm gặp
Có núi tên Bổ Đát Lạc Ca.
Thành dát ngọc, rừng trổ hoa,
Ao thanh, suối mát, hợp hòa, điều nhu.

Quán-Tự-Tại, trượng phu dũng mãnh
Độ chúng sinh, ngự đỉnh Thánh-Hiền.
Oai chấn động, đức vô biên
Lời kinh vô tự, pháp thiền vô môn.

Thiện Tài thấy, sinh tâm hoan hỉ
Chắp tay nhìn, lòng tự nghĩ rằng :
Thiện Tri Thức, vạn đức ân
Gốc mầm phước báu, sinh nhân Bồ Đề.

Từ chỗ ngồi, đến bên chiêm bái
Thấy Thiện Tài, Bồ Tát dạy rằng :
‘Thiện nam tử phát đại tâm,
Mong cầu diệu pháp thậm thâm vô cùng.
Trí sánh được hư không trong sáng
Hạnh thuần nhu, chứa nhóm thiện căn
Từ tâm khuyến đạo thế gian
An trong trí huệ đại quang, đại từ.’

Hạnh từ bi, pháp môn giải thoát
Dù sa vào La sát quỷ vương
Chúng sanh nhất niệm xưng danh
Quán Âm Bồ Tát tầm thanh cứu nàn.

Ví như kẻ lòng đầy dâm loạn,
Ví như người hờn giận, mê tâm.
Niệm danh Bồ Tát Quán Âm
Xa lìa lòng dục, tâm sân tức thì.

Ban đồng nam tâm bi, trí tuệ
Ban đồng nữ diễm lệ, đoan trang.
Hiện thân cùng khắp thế gian
Vì người khai mở đạo tràng từ bi.

Các cõi nước mười phương tùy hỷ,
Quán Thế Âm diệu trí, thần thông.
Nghe xưng danh hiệu Quán Âm,
Ban pháp vô úy khắp trong muôn loài.

Phước như biển, tụ vô lượng đức
Mắt đại từ, thấu suốt chúng sanh.
Mười phương thị hiện nguyên hình.
Khởi tâm liền thấy hiển linh rõ ràng.

Sáng hơn cả muôn ngàn nhật nguyệt,
Luân-vi-Sơn Bồ Tát hiện thân.
Lấy chân ấn đất, nhập thần
Ta bà thế giới, bửu trân hóa thành.

Thấy chư Phật mười phương rực sáng
Thấy A Tỳ vô tận sinh linh,
Tiếng than đất thảm, trời kinh
Trong vô lượng kiếp, tử sinh phận người.

Thấy chúng sinh nghiệp duyên vọng khởi
Tâm chuyển lưu dời đổi, đổi dời. 
Đi trong ảo vọng của đời
Sinh thân lên xuống, bời bời sát na.
Thần Đại Thiên Đọa La Bát Để
Hứng nước từ bốn bể trên tay
Vân võng diệu lực hiển bày 
Cúng dường, thí pháp, thí tài khắp nơi.

Khắp đại địa đồng thời chấn động
Lá trong rừng thoắt bỗng trổ đầy. 
Hoa phơi sắc, trái oằn cây
Nhạc trời quyện gió, nước mây đượm nhuần.

Ma-Kiệt-Đề địa thần An Trụ
Hóa ngàn muôn thất bửu dưới chân
Dạy rằng : quả báo thiện căn
Đến từ phước lực nhiếp căn tu trì.

Tu Di Sơn vi trần số kiếp
Xuất, nhập, tu bất khả thuyết bàn.
Từ trong vô lượng thời gian,
Phụng thờ, cung kính, cúng dường Như  Lai.

Đầu đãnh lễ, Thiện Tài từ tạ
Ca-tỳ-la có Chủ Dạ Thần
Ngàn sao lấp lánh lân trần
Hương-liên-hoa-tạng tọa thân sáng ngời.

Phóng quang minh phá tan si ám
Làm lái thuyền dứt gió, ngăn mưa.
Từ tâm nói pháp Phật thừa
Đưa người cặp bến, qua bờ như không.

Mắt thanh tịnh thấy mười phương cõi
Thấy Phật thân ngồi cội Bồ Đề.
Thấy nơi biển khổ, rừng mê.
Luân hồi sáu ngã, đi, về, hỡi ai.

Biển ngôn ngữ dùng tai nghe khắp
Cũng thời nghe thuyết pháp chuyển luân.
Thanh âm vi diệu khôn cùng,
Nhớ ghi, trì niệm, trùng trùng hiển thông.

Tâm vô ngại, chứa không-một-vật
Đại thần thông điều phục chúng sinh.
Phước như hải, trí tịnh thanh
Thấy tam thế Phật tựu thành diệu môn.

Bồ Đề tràng có muôn Bồ Tát
Có Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang.
Thiện Tài đãnh lễ dưới chân
Trăm vòng hữu nhiễu, nhất tâm khẩn cầu.

Thấy chư Phật mười phương chói rạng,
Thấy đạo tràng, thọ mạng, ngôn âm.
Thuyết pháp, chúng hội, thần thông
Thấy muôn thân tướng chẳng đồng như nhau.

Biết chư Phật chẳng đi, chẳng đến
Biết Như Lai không diệt, không sinh
Pháp thân bình đẳng, quang minh
Hiện muôn ngàn tướng độ sinh chẳng đồng.

Muôn chư Phật hiện trong tam giới
Số lượng nào khác với thế gian
Hãy đi đến chỗ Dạ Thần
Hỉ-Mục-Quán-Sát hóa thân khắp cùng.

Trong tiền kiếp hiện thân Bửu Nữ 
Vua có ngàn Vương Tử đoan nghiêm.
Một đêm mây tạnh, trời êm
Thấy ngay trong mộng hiện tiền Thế Tôn.

Thân sáng đẹp, bửu sơn, diệu lực
Phóng quang minh sáng rực tòa chương.
Thân ta cùng với Đại vương
Khấu đầu đãnh lễ, cúng dường Như Lai.

Trong nhiều kiếp không quên hạnh nguyện
Làm Dạ Thần, hóa hiện hoằng dương.
Nguyện cùng chư Phật mười phương,
Nhập phương tiện đạo, dẫn đường chúng sanh.

Vô lượng kiếp hiện thân khắp cõi
Dạy thọ trì, giữ giới, tịnh căn
Hoặc nơi vô lượng ức thân
Hiển bày, thị hiện Phổ Hiền hạnh môn.

Lạy từ tạ, tìm thần Diệu Hữu
Tại đạo tràng biết được tiền căn
Xuất sinh nước Bửu Hoa Đăng,
Khiến trong quốc độ thiện căn thấm nhuần.

Tùy tâm niệm chúng sinh hóa đạo
Hồ nước xanh sen báu nở ra. 
Đạo tràng Đại Bửu Liên Hoa
Có muôn Bồ Tát trên tòa chuyển luân.

Đức Phổ Hiền biết tâm sanh chúng
Lòng mê mờ, nặng chấp cảnh, thân
Diệu âm vang động tầng mây 
‘Như Lai xuất thế Pháp-Vân-ÂmTràng’.

Trong lúc đó Thánh Vương, Bửu Nữ
Cùng nhân dân, vương tử, đại thần
Đồng bay lên giữa hư không,
Thánh Vương nói kệ cúng dường Như Lai.

Trong nhiều kiếp hiện thân cùng khắp
Chuyển trí luân, thọ pháp, đưa đường.
Sanh thân quyến thuộc Thiên Vương
Thuận tin, y giáo, chưa từng thối tâm.

Lại dạy rằng: Dạ Thần Âm Hải
Đến thỉnh cầu, lễ bái, cúng dường.
Thiện Tài lạy tạ, tri ân
Nhiễu quanh đãnh lễ, ân cần tán dương.

Nầy nam tử, khởi tâm vô trụ
Nguyện xa lìa trần cấu, nhiễm ô. 
Vì người thuyết pháp đưa đò
Trụ nơi đại trí, vượt bờ sông mê.

Người luyến ái vợ con, tài sản
Thời vì người thuyết giảng đại bi. 
Xa rời khổ ái, biệt ly
Sinh tâm bình đẳng, ích chi lòng phàm.

Người sân hận, tham lam, cố chấp
Ta vì người giáo pháp nhẫn, từ. 
Tinh tấn, thiền định, suy tư
Quán chiếu lục độ, Chân Như Bồ Đề.

Ta vì người đắm mê sắc tướng
Dạy cho người chớ vướng sắc trần.
Như Lai thanh tịnh Pháp Thân
Không tan, không hợp, không phân, không lìa.

Ta vì người đắm mê ngũ uẩn
Dạy cho người an trụ vô y.
Đưa người đến chỗ huyền vi,
Sắc Không như nhất, khác gì có, không.

Thường quán sát đạo tràng Bồ Tát
Phóng quang minh đại hải thanh âm.
Trang nghiêm pháp giới hư không,
Biết rằng Phật lực khắp trong muôn loài.

Thường quán sát Như Lai hiện tướng
Liền thấy muôn hiện tượng phơi bày.
Từ sơ khởi phát tâm bi
Tịnh Ba-la-mật đến khi vẹn toàn.

Chỗ xưa kia chưa từng chứng nhập
Nay hiện bày vạn pháp nhất như.
Nhập đạo bình đẳng đại từ
Khắp trong tam thế không dư một ngày!.

Liền biết được pháp môn giải thoát
Trọn không sinh, không diệt, thậm thâm.
Ví như ảnh tượng tự tâm
Từ nhất-thiết trí nẩy mầm, trổ hoa.

Giải thoát đó cũng là biến hóa
Hóa sinh ra Bồ Tát diệu minh.
Khác chi như bóng chính mình
Từ trong thiện nghiệp tựu thành diệu công.

Biết không nghi pháp môn như-huyễn
Như âm vang, thần biến khắp cùng.
Tùy nghi hóa độ nhân quần
Như hoa đại thọ nở bừng thần thông.

Đi đến chỗ Dạ Thần Thủ Hộ
Thấy trên tòa nhất thiết bửu quang
Hiện thân nhất thiết thế gian
Như Lai thể tánh, đạo tràng diệu âm.

Thành tựu môn phổ âm vi diệu
Giải thoát môn niệm niệm không dừng
Sung mãn pháp giới khắp cùng,
Kính thờ chư Phật, khai thông ba đời.

Chư Bồ Tát không rời tự thể
Tam muội môn vào bể ngôn âm.
Theo lời đến chỗ Dạ Thần
Cung kính đãnh lễ, dưới chân khẩn cầu.

Nầy nam tử, thế gian hỉ lạc
Là do nơi uy lực Như Lai
Thực hành, tin thuận như lời,
Sinh ra thiện nghiệp chuyển dời ác nhân.

Chuyển ác nghiệp thành ra phước báu
Gieo căn lành thiện đạo không sai
Y theo pháp ấn Như Lai
Hoán chuyển nghiệp lực trần ai vậy thời.

Thấy cảnh giới, không tham, không chấp
Vinh nhục kia, không thấp, không cao.
Tài vật nào giữ dài lâu
Nhân duyên tan hợp, không đâu là bờ.

Gieo thiện nhân không chờ để gặt
Khởi trí minh quán sát Chân Không.
Pháp tánh chân thật tâm đồng,
Đi trong muôn cõi thấy cùng Phật thân.

Nguyện làm lọng đại bi che khắp
Nguyện làm chày đại trí Kim Cang
Sông mê, núi chướng phá tan,
Thánh tài, thập lực, đạo tràng tự tâm.
Lạy từ tạ đến thần Đại Nguyện
Hiện thân đồng hình tướng chúng sanh.
Thiện Tài phát khởi niệm lành
Chứng nhập diệu lực, thọ sanh cũng đồng.

Đồng giác ngộ, đồng tâm, đồng lực
Đồng biện tài, tịnh đức, huệ căn.
Sắc thân đại nguyện luân vân
Hiện thân làm đại pháp đăng đưa đường.

Thanh tịnh trí, biết thân như-huyễn
Đại bi tâm, hoán chuyển mê mờ.
Thuyền đưa không cặp bến bờ,
Cũng không buông lái trơ vơ giữa dòng.

Vô sở trụ, không phân, không chấp
Tùy thiện duyên, chiếu khắp, soi cùng.
Kiếp không dài, ngắn, riêng, chung
Ba thời là một, trí luân tuyệt vời.

Lâm-Tỳ-Ni, tìm thần Diệu Đức
Trên bửu đài thuyết pháp thọ sinh.
Chư Thiên cung kính vây quanh
Lắng nghe diệu pháp giáng sinh xuống đời.

Nầy nam tử, đại bi Bồ Tát
Phải phát mười đại tạng thọ sinh.
Hạnh viên mãn, nguyện tựu thành
Trụ trong Phật quốc, đản sinh độ đời.

Nguyện thứ nhất, phát tâm cung kính
Nguyện cúng dường, khuyến thỉnh Thế Tôn.
Tin sâu, nuôi dưỡng, bảo tồn, 
Bồ Đề hạnh nguyện tâm luôn giữ gìn.

Cầu nhất-thiết-chúng-sinh Phật trí,
Đại bi tâm, khó nghĩ, khó bàn.
Vào đời, thọ mạng nhân gian
Cõi thô, nguyện giữ xác phàm độ tha.

Sinh vào trong Như Lai quốc độ
Cùng thiện căn, thể tánh như như.
Thế gian huyễn hóa, thực, hư
Từ trong cảnh mộng đại từ hóa sinh.

Vô lượng cảnh, biết không cảnh giới
Vô lượng tâm, biết bởi một tâm.
Cảnh sai biệt, tâm chẳng đồng
Biết từ thức khởi, muôn trùng biện phân.

Đại Bồ Tát nhập Như Lai địa
Biết chúng sinh thứ đệ thọ sanh.
Biết được tất cả hồng danh,
Như Lai đắc pháp viên thành trang nghiêm.

Ca-Tỳ-La có người Thích tử
Hóa hiện thân bửu nữ Thiên Vương.
Thiện Tài đãnh lễ dưới chân
Thỉnh cầu Bồ Tát pháp luân chỉ bày.

Làm thế nào đi trong nhân thế
Thọ sinh thân cùng thể tánh người.
Ra vào sanh tử rong chơi,
Giữ Bồ Tát hạnh, đời đời độ tha.

Thiên Tuế Nguyệt, Pháp Thân thường trụ
Không đổi dời, đầy đủ chẳng vơi.
Vẫn mong rảo bước xuống đời, 
Vô biên thân tướng đồng thời hiện ra.

Biết chúng sinh lại qua, qua lại
Biết pháp môn vô ngại, không lời.
Không ngừng giáo pháp cho người,
Không ngừng thuyết giảng ngàn lời vô ngôn.

Biết chư Phật không sinh, không diệt
Như hư không, quả nghiệp cũng không.
Thân hằng đãnh lễ, cúng dường
Tâm hằng trì niệm, trí thường tiến tu.

Nầy nam tử, thế gian hỉ lạc
Cũng đồng như thân mạng vô thường.
Đắm mê kíp lỏng tay buông 
Quán sát thật tướng không nương, không lìa.

Biết pháp tánh chưa hề thiên lệch
Chẳng bỏ ngôi nhất-thiết-trí minh.
Rời xa hữu lậu, sắc thanh
Tâm không vướng bận thường tình thế gian.

Đại thệ nguyện, hạnh tu Bồ Tát
Hóa hiện trong Phật sát vi trần.
Tịnh tu vô ngại trí luân
Khắp cùng sát hải, hiện thân độ đời.

Dùng chánh niệm thỉnh mời, kề cận
Người đưa đường từ mẫn khuyến răn.
Thiện Tri Thức, vạn đức ân
Kính tin như Phật, tâm không mỏi nhàm.

Một tiền kiếp hiện thân đồng nữ
Sinh từ trong đại bửu liên hoa.
Trong vườn cây báu Ta-La
Quang minh xuất hiện trên tòa sen thơm.

Ngàn cánh ngọc đở chân bửu nữ,
Như tượng vàng đặt giữa đài hoa.
Phạm âm từ miệng thốt ra,
Khắp nơi vang động âm ba nhạc trời.

Ngôi Thái Tử dạo chơi vườn hạnh,
Thân cùng tâm đoan chánh lạ thường.
Lọng hoa, tràng ngọc hằng muôn,
Tùy tùng sau trước mở đường trải hoa.

Nàng Diệu Đức, mẹ là Thiện Hiện
Trong lòng sinh ước nguyện sánh đôi
Cùng người khó gặp trong đời
Tâm như biển rộng, trí dời non cao.

Nầy thiện nữ, ta cầu Vô Thượng,
Đạo Bồ Đề, vô lượng vị lai.
Tịnh tu bố thí thánh tài,
Cho dù đầu, mặt, chân, tay không chừa.

Xã tất cả chưa hề luyến tiếc,
Cả vợ con, thân quyến trong ngoài.
Lòng nàng có thể đổi thay, 
Sinh tâm hối tiếc, bi ai sau nầy.

Cùng chí nguyện, xin ngài thọ nạp,
Biển tử sinh làm Đại Pháp Vương.
Đời đời bố thí, cúng dường,
Đem thân tôi thí, nguyện thường phát tâm.

Chẳng cầu lợi, không tham ngũ dục,
Nguyện cùng ngài điều phục tâm tu.
Khát khao trí huệ đại từ,
Như thờ kính vị đạo sư đưa đường.

 

Click vào đây xem tiếp phần 2

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003