www.lebichson.org

  BỒ ĐỀ VIÊN MÃN - KHỨ LAI TỰ TẠI - THỂ NHẬP NIẾT BÀN - PHẬT QUỐC HOA KHAI -  NHẸ THÂN GIÓ BỤI NẶNG TÌNH NƯỚC NON - Nhận được tin buồn Hoà thượng THÍCH ĐỔNG MINH vừa viên tịch tại tỉnh Khánh Hoà - Việt Nam. Từ phương xa, chúng con xin thành kính đốt nén tâm hương, vọng hướng về đất mẹ, thành kính khấu bái từ dung Hoà Thượng. Kính nguyện giác linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc !

..

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

TANG LỄ CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỔNG MINH

 

Delhi, ngày 18 tháng 6 năm 2005

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính gởi:   - Hoà Thượng thượng ĐỔNG hạ QUÁN

                   - Thượng Toạ thượng ĐỨC hạ THẮNG

                   - Chư Tăng Tổ Đình Long Sơn – Nha Trang

                   - Môn Đồ Pháp Quyến trong nước và hải ngoại

 

        Từ ngàn trùng xa cách, chúng con – nhóm Tăng ni Bình Định lưu học tại Ấn Độ - vô cùng xúc động, khi hay tin Hoà Thượng Tuyên Luật Sư thượng THỊ hạ KHAI hiệu ĐỔNG MINH vừa “cởi áo tứ đại –  bỏ thân ngũ ấm”.

       Với chúng con, Hoà Thượng là tấm gương sáng chói về công hạnh và uy đức ít ai sánh bằng. Ngài đã một đời thể theo chí nguyện cao cả của một Sứ Giả Như Lai đem hết tài năng, trí tuệ và nguyện lực để phục vụ Đạo Pháp; Ngài là tấm gương của sự tận tụy trong sự nghiệp “Bồi Dục Tăng Tài”; Ngài là bậc tinh chuyên giới luật, xứng danh “Long Tượng Thiền Môn”, Ngài là Bạn, là Thầy của những bậc Thầy Phật giáo Việt Nam hiện đại. Với quê hương, Ngài là người con ưu tú, một đời Ngài sống trọn vẹn trong ý nghĩa “Nhẹ thân gió bụi - Nặng tình nước non” như lời của Học giả Quách Tấn năm nào.

       Ngài ra đi, Phật giáo Việt Nam mất đi một bậc Cao Tăng Thạc Đức, chúng con mất đi một bậc Thầy khả kính, phật tử Việt Nam mất đi một bậc Đạo Sư. Sự ra đi của Ngài để lại trong lòng Tăng, tín đồ Phật giáo Việt Nam biết bao niềm tiếc thương và kính ngưỡng.

       Vì không gian cách trở, phương tiện còn nhiều khó khăn, chúng con không thể về hầu tang Ngài được. Từ phương xa, chúng con chỉ biết chí thành đốt nén tâm hương, vọng hướng về đất mẹ, thành kính đê đầu khấu bái Tôn dung Ngài. Kính nguyện giác linh Ngài cao đăng Phật quốc, và sớm hồi nhập Ta-Bà tiếp tục sự nghiệp Hoằng Pháp Lợi Sanh.

       Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng con xin thành kính phân ưu cùng Hoà Thượng thượng Đổng hạ Quán, Thượng Toạ thượng Đức hạ Thắng, chư tăng Tổ đình Long Sơn – Nha Trang, cùng toàn thể môn đồ pháp quyến của cố Hoà Thượng trong nước và hải ngoại.

 

       Đồng kính phân ưu,

       Chúng con, Nhóm Tăng ni Bình Định lưu học tại Ấn Độ  

 

..

 

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

Mẹ và Quê hương     Di tích & văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh     Hình ảnh

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

 

(This homepage is best viewed with a screen size of  1024 x 768 pixels

Trang nhà hiển thị tốt nhất với chế độ màn hình 1024 x 768 pixels)

 

www.lebichson.org

Thành lập

ngày 10 tháng 9 năm 2003